หลักการและเหตุผล

หนึ่งในเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คือ การพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรที่สามารถใช้ความรู้และทักษะในทางวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมหรือสามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งเราเชื่อว่าผลงานโครงงานวิศวกรรมหรือ “project” ของนักศึกษาจะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เราจึงอยากมีพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่ม หลากหลายสาขา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ สำหรับการต่อยอดความคิด เพื่อพัฒนาผลงานของนักศึกษาต่อไป ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จึงได้จัดงาน Project Day ขึ้นในรูปแบบนิทรรศการ โดยมีการจัดประกวดโครงงานวิศวกรรม (project) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากทุกภาควิชา รวมถึงแสดงผลงาน mini project ของนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ และผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่นักศึกษาส่งเข้าประกวดในเวทีต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ Project Day ยังเป็นโอกาสให้ภาค อุตสาหกรรมและบุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงศักยภาพของนักศึกษารวมถึงความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสในการ ทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

ประวัติโครงการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้จัดงาน Project Day ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2017 โดยเป็นการจัดประกวดผลงานโครงงานวิศวกรรมจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากทุกภาควิชา โดยมีการแบ่งกลุ่มคลัสเตอร์ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) คลัสเตอร์เคมี โยธา และสิ่งแวดล้อม; (2) คลัสเตอร์กลศาสตร์ วัสดุ และกระบวนการผลิต; และ (3) คลัสเตอร์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงาน mini project ของนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ และผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่นักศึกษาส่งเข้าประกวดในเวทีต่าง ๆ โดยเป็นกิจกรรมที่มีการจัด ต่อเนื่องทุกปีจนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องงดการจัดกิจกรรมในช่วงปี 2020-2023 และกลับมาจัดกิจกรรม Project Day เต็มรูปแบบอีกครั้งในปี 2024


รางวัล

Project Day 2024 มีการจัดคลัสเตอร์สำหรับการประกวดออกเป็น 4 คลัสเตอร์ดังต่อไปนี้1) Digital Transformation and Digital Technology:


Data Science for Business | AI and Robotics | Education Technology | Digital Health | Fundamental research for digital transformation


2) Innovative materials, Manufacturing and Construction:


Advanced Materials, Design and Manufacturing | Smart Construction3) Sustainable Mobility, Energy and Environment:


Next Generation Aerial Vehicle | Next Generation Vehicle | Rail System | Supply Chain Management | Transport Policy and Planning | Earth System and Climate Change | Energy Efficiency | Energy System Integration | Energy and Environmental Policy | Sustainable Environmental Technology and Management


4) Biotechnology and other engineering and related topics:


Biofuels and Biorefinery | Bioresource Management and Utilization | Food for The Future | Sustainable Agriculture | Conservation ecology | Other Engineering and Related Topics


ในแต่ละคลัสเตอร์จะมีการมอบรางวัลให้กับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้


• รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• ทุกผลงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาควิชา จะได้รับประกาศนียบัตร
นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote เงินรางวัล มูลค่า 2000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร โดยจะมอบให้กับ project หรือ mini project ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้เข้าร่วมงาน